Chimwe chikamu chekurekodhwa kweArincess Diana kwaiva mumutsara

Gore rino pasina kuwedzererwa kunogona kunzi "gore reDaily Dee". Mukusangana nemakore makumi maviri ekufa kwekutambudzika kwakaipa kweBrithani mukuru, mamwe mashoko akawanda ehupenyu hwehupenyu hwake hunoonekwa munhau. Vakawanda vavo vanogona kunetseka chaizvo. MuWestern tabloids ikozvino uye zvinyora zvidimbu zvezvinyorwa zvakadhindwa zvinyorwa zvemudzvinyiriri. Munguva yavo, vakaitwa naAndrew Morton. Dhiana Diana haana kuzeze kutaurira mutori wenhau pamusoro pezvinhu zvisingafadzi zveupenyu muupenyu.

Munguva ichangopfuura, tichitora mufananidzo "Diana, amai vedu: hupenyu hwake uye nhaka," rimwe basa rinokurukurwa zvakasimba: "Diana: kubva pamashoko ake." Inogona kuonekwa pamusana weNational Geographic / For the script inotorwa zvose zvakafanana zvinotyisa faira mafaira.

Chiitiko cheGreek kana circus?

Zvichida hachisi chakavanzika chokuti imba yaCharles Charles naDiane Spencer vakanga vasina kufara. Nhaka yekorona yakamanikidzwa kuroora musikana asingadiwi, asi akaenderera mberi kusangana na tenzikadzi wake, Camilla Parker-Bowles. Diana aishungurudzika zvikuru, nokuti aida murume wake aiva nemhepo ine simba, uye kwete yezvinyorwa.

Mumhuri yavo yose, Prince Charles aive naCamille, uye Diana ainyatsoziva nezveupombwe. Mwanakomana chaiye waErizabheti II akadana hupenyu hwake muchende katatu, chete "dambudziko rechiGiriki". Pane imwe nguva, Lady Dhain ainge asarudza kuve nemafungiro asina kufanana nemukadzi uyo murume wake akada kwazvo. Akasangana naCamilla pane chimwe chezviitiko, uye pakati pavo pakanga pane kukurukurirana kwakadaro:

"Ndakamuudza Camilla kuti ini ndaiziva zvose, asi iye aiita seasinganzwisisi zvandaireva. Ipapo ndakataura zvakananga, Ndinoziva zviri kuitika pakati pake naCharles, uye ipapo ndakawana mhinduro isina kutarisirwa. Camille akati, "Iwe une zvose zvaunogona kuwana. Iwe unonamatwa nevarume vazhinji, une vanakomana vakanaka vaviri, chii chimwe chaunoda? ". Ndakashamisika kunzwa izvi kubva kuna tenzikadzi wemurume wake, ini zvechokwadi handina kutarisira. Ipapo ndakati ndinoda murume wangu uye hapana chimwe chinhu. Akati chete "Zvakanaka" uye akatarisa pasi. Ndakapfuurira: "Ndinonzwisisa kuti ndiri mukukurumidza kukuru, uye iwe unotambudzwa nenyaya ino isingafadzi. Asi usandiita ini idiot! ".

Kwete chete mambokadzi

Mumwe anogona kungofungidzira kuti mweya wei Diana wakakumbira kubva kubvumo iyi, kukurukurirana kunonyadzisa pamwe nemambokadzi wemurume wake. Zvingangodaro, nekuda kwematambudziko evanhu uye kuedza kuzviuraya, Diana aakaziva kuti akanga asina kufanirwa kuva Mambo weBrithani:

"Manheru oga oga, ndisati ndarara, ndinodzima magetsi uye ndinoongorora zuva rangu. Ndinonzwisisa kuti ndiri kuita zvandinokwanisa, asi izvozvo hazvigoni kundibvumira kuti ndive mambokadzi zvakare. Handimboiti. "
Verenga zvakare

Mudzimai Dee aiita sokuti ane chimiro chekupedzisira kwekupedzisira kwake. Sezviri pachena, kuvimbiswa uku, kwakataurwa nemakore ake akapfuura uye kwakanyorwa pamusoro pekodheta, kunogona kuita kuti bhomba rinoputika mumatare.